Căn cứ vào Kế hoạch chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh, huyện, xã giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện các quyết định của UBND xã về việc thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng xã, thôn , chiều ngày 19/12/2022 xã đã tổ chức lễ ra mắt Tổ chuyển đổi số cộng đồng gắn với ngày hội chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã.

Chuyển đổi số hiện nay vừa là mục tiêu vừa là giải pháp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đang được chính phủ, các cấp, các ngành hết sức quan tâm và tập trung thực hiện. Với mục đích là hướng người dân, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan nhà nước sử dụng các sản phẩm trên nền tảng Ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho cuộc sống của mình.
Chuyển đổi số với 4 mũi mục tiêu là: xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Mỗi mục tiêu đó đều hướng tới sự tích cực tham gia của chính người dân, người dân là chủ thể nóng cốt tham gia vào quá trình chuyển đổi số để làm tăng giá trị cuộc sống của chính mình, hòa nhập vào sự phát triển chung của xã hội, của đất nước.
Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã gồm có 03 thành viên (PCT UBND xã, Bí thư ĐTN, VHTT) và 08 tổ chuyển đỏi số cộng đồng thôn gồm 24 thành viên. Đây là đội ngũ tuyên truyền viên, hướng dẫn viên giúp người dân tiếp cận ngày càng gần hơn với công nghệ số, sử dụng công nghệ số để phục vụ cho đời sống của mình, góp phần tích cực thực hiện thành công 4 mục tiêu chuyển đổi số của quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyển đỏi số cộng đồng và vai trò của thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, thôn. Chủ tịch yêu cầu, các tổ chuyển đỏi số cộng đồng sau khi thành lập phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra, đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã - tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng xã tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên làm nòng cốt.
Một số hình ảnh tại lễ ra mắt tổ chuyển đổi số:
 
 
 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.842
Online: 15